Statūti

VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 • Biedrības nosaukums ir “Latvijas Maiznieku biedrība”, saīsināti LMB, (turpmāk tekstā − biedrība).
 • Biedrības juridiskā adrese ir Lizuma iela 5, Rīga, LV-1006.
 • Biedrība ir brīvprātīga, juridisku personu apvienība, kuru vieno intereses par maizes ražošanas nozares attīstību Latvijas Republikā un kopīga sadarbība maizes ražotāju interešu aizstāvībai un pārstāvībai.
 • Biedrībai ir patstāvīgi funkcionējoša apakšstruktūra – „Maiznieku amata brālība” (Brālība).
 • Biedrībai ir patstāvīgi funkcionējoša apakšstruktūra – „Eiropas Savienības Aizsargāto produktu ražotāju grupa” (Ražotāju grupa).
 • Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.
 • Biedrības darbība balstās uz koleģialitātes, savstarpējās uzticības un visu biedru interešu samērīgas ievērošanas principiem.
 • Biedrībai ir patstāvīga bilance, zīmogs, simbolika, atribūtika, norēķinu konts.

 

 1. BIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN METODES

2.1. Biedrības pamatmērķi ir:

 • uz kopīgu interešu pamata veicināt maizes ražošanas nozarē Latvijas Republikas teritorijā darbojošos organizāciju un uzņēmumu sadarbību;
 • veicināt maizes ražošanas nozares attīstību un perspektīvas, risinot maizes ražotāju kopīgās problēmas, pārstāvot to kopīgās intereses valsts varas pārvaldes un citās institūcijās;
 • paaugstināt maizes ražošanas nozares prestižu.

2.2. Biedrības darbības pamatuzdevumi ir:

 • sekmēt likumdošanas pilnveidošanu un uzlabošanu maizes ražošanas nozarē, sadarbojoties ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām;
 • izstrādāt maizes ražošanas normatīvo dokumentu projektus, kā arī iesniegt priekšlikumus esošo pilnveidošanai;
 • sekmēt pētījumu izvēršanu, kas veicinātu maizes ražošanas projektus un programmas;
 • sekmēt un veicināt maiznieka amata (aroda) attīstību, izstrādājot un realizējot apmācību programmas;
 • sadarbībā ar Latvijas Amatniecības kameru izstrādāt un pilnveidot apmācības un pārbaudes programmas maiznieka amata mācekļa statusa noteikšanai, zeļļa un meistara diploma iegūšanai;
 • informēt sabiedrību par aktualitātēm un problēmām maizes ražošanas nozarē;
 • Sava mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei biedrība izmanto šādas darbības metodes:
  • rīko izglītojošus seminārus un konferences;
  • rīko izstādes, degustācijas vai konkursus un piedalās tajos;
  • sniedz konsultācijas nozares attīstības jautājumos;
  • izvirza nozares lietpratējus konsultatīvajās padomēs;
  • veic citu publisko darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumdošanas aktiem.

 

 1. BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA
  • Tiesības kļūt par biedrības biedru ir jebkurai Latvijas Republikā reģistrētai juridiskai personai, kas atbalsta Biedrības darbības mērķus un principus.
  • Iestāšanās biedrībā :
   • Lai iestātos Biedrībā, pretendentam jāiesniedz iesniegums
   • Pieteikuma formu un pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka biedrības
   • Lēmumu par biedra uzņemšanu biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja iesniegumu ir jāizskata nākamajā sēdē pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja iesniegumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.
   • Biedrs var jebkurā laikā izstāties no biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei.
  • Biedru var izslēgt no biedrības ar valdes lēmumu, ja:

3.3.1.   biedrs vairāk nekā sešus mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

 • biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
 • biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar statūtos
 • Valde uzaicina izslēdzamo biedru un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

 

 1. BIEDRA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1       Biedrības biedram ir šādas tiesības:

 • balsot un tikt ievēlētam jebkurā biedrības institūcijā;
 • piedalīties biedrības pārvaldē un tikt uzklausītam jebkurā biedrības institūcijā;
 • saņemt informāciju par biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu biedrības institūciju protokoliem un lēmumiem;
 • piedalīties jebkurā biedrības pasākumā;
 • iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu.
 • Biedrības biedra pienākumi:
  • ievērot biedrības statūtus;
  • pildīt kopsapulces un valdes lēmumus;
  • valdes noteiktajā termiņā maksāt biedra naudu;
  • aktīvi līdzdarboties biedrības mērķa sasniegšanai un uzdevumu īstenošanu.
 • Saistības biedram var noteikt ar kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.
 • Valde pēc jebkura biedra iniciatīvas var uzņemt biedrībā goda biedru. Par goda biedru var būt fiziska vai juridiska persona, kura sniegusi lielu atbalstu biedrības mērķu īstenošanai. Goda biedram ir visas biedra tiesības, izņemot balsstiesības. Goda biedrs ir atbrīvots no pienākuma maksāt biedra naudu.

 

 

 1. Kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana
  • Kopsapulce ir augstākā biedrības vadības institūcija, kuras kompetencē ir visi jautājumi, kas saistīti ar biedrības darbību.
  • Kopsapulcē ir tiesīgs piedalīties jebkurš biedrības Katru biedru kopsapulcē pārstāv tā atbilstoši pilnvarotais pārstāvis – fiziska persona.
  • Biedrības kopsapulces notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.
  • Ārkārtas kopsapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa no balsstiesīgo biedru skaita, norādot sasaukšanas iemeslu.
  • Kopsapulci sasauc valdes priekšsēdētājs, par tās sanākšanas vietu, laiku un izlemjamiem jautājumiem vismaz divas nedēļas iepriekš paziņojot katram biedram atsevišķi.
  • Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse biedru.
  • Ja kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.
  • Tikai kopsapulce ir tiesīga lemt par sekojošiem jautājumiem:
   • valdes skaitliskā sastāva noteikšanu,
   • ievēlēt valdi un biedrības revidentu, kā arī nosacīt viņu ievēlēšanas kārtību;
   • izdarīt grozījumus biedrības statūtos,
   • var pieņemt lēmumu par biedrības darbības izbeigšanu vai reorganizāciju.
  • Kopsapulces lēmums:
   • ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse klātesošo biedru;
   • par statūtu grozījumiem, biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem;
  • Balsošana:

5.10.1. parasti notiek atklāti;

5.10.2. ja viena desmitā daļa klātesošo biedru to pieprasa, balso aizklāti.

 

 1. IZPILDINSTITŪCIJAS
  • Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no ne mazāk kā pieciem valdes locekļiem, ko nosaka kopsapulce izejot no biedru skaita. Viens no valdes locekļiem ir Brālības izvirzītais pārstāvis.
  • Visas vēlētās amatpersonas tiek ievēlētas uz diviem gadiem. Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.
  • Biedrības Valdes pienākumi un tiesības:
   • uzņem biedrībā jaunus biedrus;
   • iesaka Kopsapulcei biedru naudas apmēru un samaksas kārtību;
   • lemj citus finanšu jautājumus;
   • pieņem darbā izpilddirektoru un lemj par brīvprātīgo iesaistīšanu;
   • tiesīga izlemt jebkuru biedrības jautājumu, kas nav ekskluzīvā kopsapulces kompetencē.
  • Valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt biedrību kopā ar citu valdes locekli. Valdes priekšsēdētājs pārstāv biedrību viens pats.
  • Valde var noteikt atlīdzību par pienākumu izpildi.
  • Valdes priekšsēdētājs:
   • organizē valdes darbu;
   • pilda valdes uzdevumus;
   • vada valdes un kopsapulces sēdes vai pilnvaro to darīt citu valdes locekli;
   • pārstāv biedrību bez īpaša pilnvarojuma.

 

 1. IZPILDDIREKTORS
  • vada un organizē biedrības operatīvo darbību,
  • ir atbildīgs par visu biedrības saimniecisko un finansiālo darbību,
  • ir atbildīgs par likumiem atbilstošu grāmatvedības kārtošanu,
  • sagatavo biedrības gada atskaites,
  • valdes deleģēto jautājumu risināšanā pārstāv biedrību Latvijas Republikas valsts varas un pašvaldību instancēs,
  • veic jebkuru darbību Biedrības mērķu sasniegšanai, izņemot to, kura atrodas Kopsapulces un valdes kompetencē,
  • sagatavo un noformē valdes lēmumus, to projektus un raksta sapulču protokolus,
  • kārto un ved biedrības biedru reģistru;

 

 

 1. FINANSU LĪDZEKĻI
 • Biedrības finansu līdzekļus veido biedru nauda. Biedru naudas apmēru nosaka Kopsapulce diferencētu katram uzņēmumam, pamatojoties uz iepriekšējā gada ražošanas apjomu (tonnas) vai apgrozījumu (Ls/gadā).
 • Fizisko un juridisko personu vispārīgie ziedojumi.
 • Juridisko personu veiktā mērķprogrammu finansēšana;
 • Citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu.
 • Valsts un pašvaldības institūcijas var finansēt tikai konkrētu Biedrības mērķprogrammas realizāciju.
 • Finansu dokumentus paraksta valdes priekšsēdētājs vai pilnvarotā persona.

 

 

 1. REVIDENTS
  • Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēlē kopsapulce uz diviem gadiem.
  • Biedrības revidents nevar būt biedrības valdes loceklis.
  • Revidents:

9.3.1.   veic biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

 • sniedz atzinumu kopsapulcei par biedrības budžetu un gada pārskatu;
 • izvērtē biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;
 • sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanai.
 • Revīziju veic kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.
 • Biedru sapulce apstiprina biedrības gada pārskatu pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

 

 1. KOMISIJAS, PROJEKTI UN APAKŠGRUPAS
  • Galvenajos biedrības darbības virzienos vai aktuālu jautājumu risināšanai var tikt izveidotas attiecīgas biedru komisijas.
  • Biedrība savu mērķu īstenošanai var attīstīt dažādus projektus, katram projektam valde ieceļ vadītāju un nosaka tā pienākumus un tiesības.
  • Biedrībai ir patstāvīgi funkcionējoša apakšstruktūra – „Maiznieku amata brālība” (Brālība).
   • Brālību veido Latvijas Amatniecības kamerā maiznieka zeļļa un meistara diplomus saņēmušās un citas fiziskās personas, kuras darbojās biedrībā no 1993.gada.
   • Brālība tiek atbrīvota no biedru naudas maksājumiem.
  • Brālības darbības virzieni ir:
   • sekmēt un veicināt maiznieka amata (aroda) attīstību;
   • sadarbībā ar Latvijas Amatniecības kameru izstrādāt un pilnveidot apmācības un pārbaudes programmas maiznieka amata mācekļa statusa noteikšanai, zeļļa un meistara diploma iegūšanai;
   • organizēt maiznieka amata zeļļu un meistaru kvalifikācijas pārbaudījumus;
   • izstrādāt maizes ražošanas normatīvo dokumentu projektus, kā arī iesniegt priekšlikumus esošo pilnveidošanai.
  • Biedrībai ir patstāvīgi funkcionējoša apakšstruktūra – „Eiropas Savienības Aizsargāto produktu ražotāju grupa” (Ražotāju grupa).
   • Ražotāju grupu veido fiziskas vai juridiskas personas, kas ražo produktus, kuri ir iekļauti Eiropas Savienības Garantēto tradicionālo īpatnību (GTĪ), Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (AĢIN), Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) reģistros.
   • Ražotāju grupa sagatavo pieteikumu produktu reģistrācijai Garantēto tradicionālo īpatnību, Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, Aizsargātu cilmes vietas nosaukumu reģistros un iesniedz Pārtikas Veterinārajā dienestā, apkopo informāciju un iesniedz Zemkopības ministrijai par shēmā saražotiem apjomiem.
   • Ražotāju grupas dalībnieki maksā dalības naudu, ko nosaka LMB valde.
   • Ražotāju grupas tiesības:
    • palīdzēt nodrošināt, lai GTĪ, AĢIN un ACVN produktu kvalitāte, reputācija un autentiskums tirgū tiktu garantēts, pārraugot nosaukuma lietošanu tirdzniecībā un vajadzības gadījumā informējot kompetentās iestādes,
    • īstenot rīcību, lai nodrošinātu aizsargāta cilmes vietas nosaukuma vai aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes pienācīgu tiesisko aizsardzību un ar tiem tieši saistīto intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību,
    • izstrādāt informācijas un reklāmas pasākumus, kuru mērķis ir nodot patērētājiem informāciju par produktu pievienoto vērtību paaugstinošajām pazīmēm,
    • izstrādāt pasākumus saistībā ar produkta atbilstības specifikācijai nodrošināšanu,
    • īstenot rīcību, lai uzlabotu shēmas darbību, tostarp attīstīt zinātību ekonomikas jomā, veikt ekonomiskās analīzes, izplatīt ekonomisko informāciju par shēmu un sniegt konsultācijas ražotājiem,
    • veikt pasākumus, lai paaugstinātu produktu vērtību, un vajadzības gadījumā īstenot darbības, lai novērstu vai apkarotu jebkādus pasākumus, kas kaitē vai var kaitēt minēto produktu reputācijai.
 1. sevišķie noteikumi
  • Biedrības darbība izbeidzas, ja Kopsapulce pieņem lēmumu par organizācijas likvidāciju, kā arī pēc kompetentu Valsts varas vai tiesu iestāžu lēmuma.
  • Par Biedrības statūtiem vai nelikumīgu darbību biedri ir tiesīgi iesniegt rakstiski motivētu sūdzību Valdei, kuram jāsniedz rakstiska atbilde divu nedēļu laikā no sūdzības saņemšanas brīža.
  • Statūtu grozījumus vai labojumus var veikt tikai ar kopsapulces lēmumu. Visi grozījumi šajos statūtos jāreģistrē Latvijas Republikas biedrību reģistrā.

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs:                                                                                      Kārlis Zemešs

 

 

Statūti apstiprināti LMB ārkārtas pilnsapulcē – Rīgā, Lizuma ielā 5, 2018.gada 12.aprīlī.