Atbalstīs RUDZU populāciju šķirņes, t.sk. Kaupo 2023. – 2027.gadam

Apstiprināts saistītais ienākumu atbalsts par rudzu populāciju šķirnēm, t.sk.Kaupo rudzu atbalsts –  noteikumi_22-TA-3815.
Atbalsta finansējums gadā = 187 500 EUR par 2500 ha (plānotais – 75 EUR/ha, max – 90 EUR/ha, ja kopēji 2083 ha)
Latvijas Maiznieku biedrība (kā atbalsta ierosinātāja) saistītajam ienākumu atbalstam lūdz pieteikties Kaupo rudzu šķirnes audzētājus.
Saite uz noteikumiem ”Tiešo maksājumu piešķiršanas un administrēšanas kārtība”  https://tapportals.mk.gov.lv/structuralizer/data/nodes/d0ad75c3-03a3-40b8-8aab-f32b269b41e3/preview

Šeit izvilkums no MK noteikumiem:noteikumi_22-TA-3815

13.12.Saistītais ienākumu atbalsts par rudzu populācijas šķirnēm
241. Saistīto ienākumu atbalstu par rudzu populācijas šķirnēm lauksaimnieks var saņemt, ja:
241.1. attiecīgajā platībā tiek iesētas un audzētas rudzu populācijas šķirnes, kuras kārtējā gada 15. martā ir iekļautas Lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējā katalogā, un sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete apliecina sertificētas sēklas iegādi vai, ja sēkla ir iegūta savā sēklaudzēšanas saimniecībā Latvijā, Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtais sēklu testēšanas pārskats apliecina, ka sēklu partija atbilst normatīvajos aktos par labības sēklaudzēšanu un sēklu tirdzniecību attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, vai ir cits sertificētas sēklas izcelsmes apliecinājums, kas apliecina šķirni un sertificētas sēklas iegādi pēdējo četru gadu laikā;
241.2. kopējā ar šo noteikumu 241.1. apakšpunktā minētajām rudzu populācijas šķirnēm apsēto lauku atbalsttiesīgā platība nav mazāka par vienu hektāru un tā ir atbalsttiesīga ilgtspēju sekmējošā ienākumu pamatatbalsta saņemšanai;
241.3. kārtējā gadā ir noslēgts rudzu populācijas šķirņu piegādes līgums ar maizes ražotāju vai graudu pārstrādātāju, kam noslēgts līgums ar maizes ražotāju;
241.4. attiecīgā platība nav pieteikta citam saistītajam ienākumu atbalstam par platībām.
242. Lauksaimnieks, kas pretendē uz saistīto ienākumu atbalstu par rudzu populācijas šķirnēm, papildus ģeotelpiskajam iesniegumam Lauku atbalsta dienestā līdz kārtējā gada 22. maijam iesniedz:
242.1. dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 241.1. apakšpunktā noteikto sēklu izcelsmi, ja tie nav Lauku atbalsta dienesta rīcībā;
242.2. šo noteikumu 241.3. apakšpunktā minēto rudzu populācijas šķirņu piegādes līgumu. Ja lauksaimniekam ir noslēgts rudzu populācijas šķirņu piegādes līgums ar graudu pārstrādātāju, tajā ir iekļauts apliecinājums, ka graudu pārstrādātājam ir līgums ar maizes ražotāju.
243. Maksimālais hektāru skaits, par kuru lauksaimnieks ir tiesīgs saņemt atbalstu, nepārsniedz hektāru skaitu, ko nosaka, šo noteikumu 241.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā noteikto rudzu populācijas šķirņu daudzumu kilogramos dalot ar 40 un atbalsttiesīgo hektāru skaitu.
244. Lauku atbalsta dienests saimniecībā pārbauda platības atbilstību šo noteikumu 241.1. apakšpunktā minētajām prasībām.